Inicio
Iniciativas empresariais
Proxectos industriais estratéxicos

Proxectos industriais estratéxicos

1. Regulación

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

 • Atraer e potenciar novos investimentos nacionais e internacionais.
 • Fomento da innovación, internacionalización e competitividade.
 • Simplificación dos procedementos administrativos necesarios para a implantación.

Serán declaradas como proxectos industriais estratéxicos aquelas iniciativas que cumpran polo menos dous dos seguintes requisitos (*):

 • Volume de investimento mínimo de 20 millóns de euros.
 • Creación de emprego mínimo de 100 postos de traballo directos, baixo a modalidade de contrato indefinido e computados a xornada completa.
 • Que complementen cadeas de valor ou que pertenzan a sectores considerados estratéxicos e estean aliñados cos obxectivos da Unión Europea ou que se integren no financiamento “instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU”.

(*) Coa excepción dos proxectos eólicos regulados na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia.

 • Carácter prioritario da tramitación por parte da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos procedementos necesarios para a implantación do proxecto.
 • Concorrencia de razóns de interese público para os efectos da tramitación de urxencia dos procedementos. Redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario.
 • Non suxeición aos títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
 • Declaración de utilidade pública e de interese social para os efectos expropiatorios. Necesidade e urxencia da ocupación dos bens e dos dereitos afectados.
 • Declaración de incidencia supramunicipal e declaración de urxencia ou de excepcional interese público.
 • Declaración de prevalencia sobre outras utilidades públicas.
 • Adxudicación directa de solo empresarial promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
 • Posible concesión de subvencións sen concorrencia competitiva.
 • Imposición ou a ampliación de servidume de paso para as vías de acceso, as liñas de transporte e distribución de enerxía.
 • As súas determinacións terán forza vinculante para as administracións públicas e para os particulares e prevalecerán sobre o plan urbanístico vixente, que deberá adaptarse a elas.