Inicio
Iniciativas empresariais

Iniciativas empresariais

A lexislación autonómica regula dúas figuras orientadas ao impulso das iniciativas empresariais que teñen por obxecto o fomento da innovación, a internacionalización e a competitividade mediante a atracción e potenciación dos novos investimentos nacionais e internacionais, así como a simplificación dos procedementos administrativos necesarios para a súa implantación. Estas figuras son as iniciativas empresariais prioritarias (IEP) e os proxectos industriais estratéxicos (PIE).

Por outra banda, o noso marco normativo desenvolve a figura dos proxectos de interese autonómico, que se configuran como instrumentos de intervención directa na ordenación do territorio da Comunidade Autónoma.

REFERENCIAS NORMATIVAS
Lei de iniciativas empresariais

Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia.

Lei de política industrial

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

Grupo Cortizo

Construción dun campus tecnolóxico

Grupo Cortizo

Hijos de Carlos Albo

Construción dunha nova planta produtiva

Hijos de Carlos Albo

Oviganic Ibérica

Instalación de torre de secado e liña de butter-oil

Oviganic Ibérica

Avaliador de proxectos

Cres que o teu proxecto pode ser declarado como IEP ou PIE?